Edebiyatımızda İLK’ler


Edebiyatımızda noktalama işaretini, ilk kez Şinasi “Şair Evlenmesi” adlı eserinde kullanmıştır.
Edebiyatımızda ilk çeviri roman, Kamil Paşa'nın yaptığı Telemak'tır. 
Edebiyatımızda ilk roman, Taaşşuk-u Talat-ı Fitnat'tır.
Edebiyatımızda ilk köy romanı, Nabizade Nazım'ın "Karabibik" adlı eseridir.
Edebiyatımızdaki ilk realist romancı Recaizade Mahmut Ekrem'dir. 
Edebiyatımızdaki ilk realist roman Araba Sevdası'dır, yazarı Recaizade Mahmut Ekrem'dir.
Edebiyatımızda ilk edebi roman, Namık Kemal'in "İntibah" adlı eseridir.
Edebiyatımızda ilk psikolojik roman, Eylül'dür, yazarı Mehmet Rauf’tur.
Edebiyatımızda ilk tarihi roman, Namık Kemal'in "Cezmi" adlı eseridir.
Edebiyatımızda ilk kadın romancı Fatma Aliye'dir.
Edebiyatımızda ilk makaleyi Şinasi yazmıştır. (Tercüman-ı Ahval Mukaddimesi) 
İlk tiyatro Şinasi'nin Şair Evlenmesi'dir.
Edebiyatımızdaki ilk pastoral şiir A. Hamit Tarhan'ın Sahra adlı şiiridir.
Edebiyatımızdaki ilk psikolojik roman denemesi Nabizade Nazım'ın “Zehra” adlı eseridir. 
Edebiyatımızda çocuklar üzerine yazılmış ilk eserler Nabi'nin Hayriye'si ve Sümbülzade Vehbi'nin Lütfiye'sidir.
Edebiyatımızdaki ilk eleştirmen Namık Kemal'dir.
İlk çocuk yayınımız ise Eftal ve Mümeyyizdir.(1869) 
Türk Edebiyatı'nda bilinen ilk çocuk gazetesi “Çocuklar İçin Mümeyyiz”dir.
Divan Edebiyatı'nın ilk şairi Hoca Dehhani, son şairi ise Şeyh Galip'dir.
İlk yerli çizgi roman, Türk Kahramanı Köroğlu'dur. (1953) 
Ülkemizde ilk çocuk çizgi roman türü Kara Maske'dir. (1943)
Yahya Kemal bütün şiirlerini aruzla yazmıştır, yalnız Ok şiirini hece vezni ile yazmıştır. 
Kutadgu Bilig ilk Türk dünyası ansiklopedisidir.
Batılı tekniğe uygun ilk roman Aşk-ı Memnu'dur. 
İlk edebi topluluk Servet-i Fünun'dur. 
Şiirde ilk defa Türk kelimesini kullanan M. Emin Yurdakul'dur.
İlk divan sahibi sanatçımız Yunus Emre'dir.
Şiirde noktalama işaretini ilk kez kullanan Servet-i Fünun sanatçısı Tevfik Fikret'tir.
En uzun ömürlü edebiyat dergimiz 1933 yılında çıkmaya başlayan Varlık Dergisi'dir.
Hayat hikayesini İngilizce yazan ilk yazarımız Halide Edip Adıvar'dır.
İlk Türkçe gazete 1831'de kurulan Takvim-i Vaka'dır.
İlk Türkçe özel gazete 1860'da kurulan Tercüman-ı Ahval'dır.
Türk Edebiyatı'ndaki ilk deneme yazarı Nurullah Ataç'tır.
Matbaada basılan ilk kitabımız Vankulu Lügati'dir.
Türklerin kullandığı ilk alfabe Göktürk Alfabesi'dir.
İlk mizah gazetemiz Diyojen'dir. (N. Kemal)
İlk sözlük kitabımız Divan-i Lügati’t Türk'tür. (K. Mahmut)
İlk edebi tartışma Ziya Paşa ile Namık Kemal arasında olmuştur.
Edebiyatımızdaki ilk çağdaş roman Mai ve Siyah'tır. (Halit Ziya)